Özel İstİhdam BÜrolari YÖnetmelİĞİ

'Hukuk' forumunda RosaLie tarafından 2 Eyl 2010 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. RosaLie

  RosaLie New Member

  ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/2004

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 25378

  BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı özel istihdam bürolarına izin verilmesi büroların çalışma ve denetimi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunacak olan özel istihdam bürolarının seçimi izin verilmesi izinlerin yenilenmesi iptali ile çalışma ve denetimine ilişkin usul ve esaslar ile özel istihdam bürolarına ilişkin diğer esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Kurum : Türkiye İş Kurumunu

  Genel Müdürlük : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü

  İl Müdürlüğü : Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünü

  Şube Müdürlüğü : Türkiye İş Kurumu Şube Müdürlüğünü

  Büro : Özel istihdam bürosunu

  Büro şubesi : Özel istihdam bürosuna bağlı şubeyi

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM:Büroların Faaliyetleri Yurt Dışı İşe Yerleştirme İşlemleri Büro Açabilmek İçin Aranılan Şartlar İzin Belgesi Verilmesi ve Masraf Karşılığı Ödenmesi

  Büroların Faaliyetleri

  Madde 5 - Bürolar iş arayanların yurt içi ve yurt dışında elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek amacıyla Kurum tarafından kurulmasına izin verilen gerçek veya tüzel kişiliği haiz kuruluşlardır.

  Bürolar Kurumca izin verilmek kaydıyla yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunabilir; ancak kamu kurum ve kuruluşlarına iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunamazlar.

  Yurt Dışı İşe Yerleştirme

  Madde 6 - İş arayanlara yurt dışında yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş firmalarda iş bulan büroların;

  a) Yurt dışındaki firmanın halen faaliyette olan bir firma olduğuna ilişkin belgeyi

  b) Yabancı çalışma izni veya vizesi ya da benzeri bir belge alma zorunluluğu bulunan ülkelere gidecek Türk işçisi için ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenen söz konusu belgeler veya bunların verileceğine ilişkin ilgili ülke yetkili makamlarından alınmış belgeyi

  c) Firmayı temsil ve ilzama yetkili olanların imza sirküleri vekil tayin edilmiş olması halinde vekaletname ve imza beyannamesini

  kuruma ibraz etmesi gerekir.

  İş arayanlara yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş firmaların yurt dışındaki iş ve faaliyetlerinde iş bulan büroların yurt dışındaki bu iş ve faaliyet için ilgili firma tarafından Kurumdan alınmış olan yurt dışına işçi götürme izin belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir.

  İbraz edilen belgelerin uygun bulunması halinde Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) asgari çalışma koşullarını içeren ve taraflarca imzalanan yurt dışı iş sözleşmesi (hizmet akdi) Kurumca onaylanır. İşveren yurt dışı iş sözleşmesini kendisi veya vekili vasıtasıyla işçisi ile birlikte il müdürlüğü veya şube müdürlüğünde imzalayabileceği gibi bulunduğu ülkede imzalayarak işçi tarafından da imzalanması için Kuruma veya büroya gönderir. Söz konusu iş sözleşmesi işçi tarafından Kurumda veya büroda imzalanır. Kurumda imzalanan iş sözleşmelerinin aynı gün büroda imzalanan sözleşmelerin ise en geç 15 gün içerisinde Kuruma onaylatılması zorunludur.

  Bürolar Kurumda imzalanmamış olan iş sözleşmelerinin bu belgelerde adı yazılı işçiler tarafından imzalanmasını ve Kurumca onaylanan iş sözleşmelerinin birer nüshasını işçiye işverene ve Kuruma verilmesini sağlamaktan Kurumca istenilmesi halinde bu durumlara ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmekten sorumludur.

  Büro Açabilmek İçin Aranılan Koşullar

  Madde 7 - Kurumca ulusal düzeyde yayın yapan tirajı yüksek bir gazetede Kurum internet sayfasında (Türkiye İş Kurumu - Ana Sayfa) ve Kurum ilan panolarında yapılacak duyuru üzerine büro açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler bulundukları ildeki il veya şube müdürlüğüne başvururlar.

  Başvuruda bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişileri idare temsil ve ilzama yetkili kişilerin

  a) Türk vatandaşı olmaları

  b) Yurt içinde veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanlığınca kabul edilmiş olan yurt dışındaki en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan mezun bulunmaları

  c) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamaları ve buna ilişkin Ticaret Sicili Memurluğundan belge almış olmaları

  d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almış veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet ihtilas irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma kara para aklama veya Devlet sırlarını açığa vurma ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından belge almış olmaları

  gerekir.

  Ayrıca büroların yönetim sorumlusu ile nitelikli uzman personelin özgeçmişleri teknik donanım envanter listesi ile uygun bir işyerine sahip olduklarına ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri il veya şube müdürlüğüne ibraz etmeleri on iki milyar sekiz yüzelli milyon lira tutarında kat'i ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri Kurumca belirlenen miktarda masraf karşılığını ödemeleri büro açmak isteyen gerçek kişiler veya tüzel kişilerin ortakları ile tüzel kişileri idare temsil ve ilzama yetkili kişilerin nüfus cüzdanı örnekleri tüzel kişiliğin kuruluş sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin bir örneğini bulundukları yerdeki il veya şube müdürlüğüne vermeleri ve büro açmak istediklerine ilişkin yazılı talepte bulunmaları gerekir.

  Aynı gerçek veya tüzel kişi aynı ilde veya başka bir ilde büro şubesi açmak istediği takdirde o ildeki il veya şube müdürlüğüne başvurur. Açılacak yeni şube için masraf karşılığının yatırılması yönetim sorumlusu ve nitelikli uzman personelin özgeçmişlerinin teknik donanım envanter listesinin ve uygun bir işyerine sahip bulunulduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma ibraz edilmesi şarttır.

  Taleplerin Kurumca Değerlendirilmesi İzin Belgesi Verilmesi ve Masraf Karşılığı Ödenmesi

  Madde 8 - Büro açmak üzere başvuran gerçek veya tüzel kişilerin talepleri en geç 30 gün içerisinde gerektiğinde yerinde tespit ve inceleme yapmak suretiyle Kurumca değerlendirilir. Başvuranlar arasında Kurum tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunması uygun görülenler Resmî Gazete'de Kurum internet sayfasında (Türkiye İş Kurumu - Ana Sayfa) ve Kurum ilan panolarında ilan edilir ayrıca talep sahiplerine yazılı olarak bilgi verilir.

  Kurum tarafından izin verilen bürolar Kuruma bilgi vermek ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hususları yerine getirmiş olmak koşuluyla internet ortamında da faaliyet gösterebilirler.

  Talepleri uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilerden bir milyar lira masraf karşılığı alınır. Bu miktar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca belirlenen ve ilan edilen yeniden değerleme oranı da dikkate alınmak üzere Kurumca her yıl yeniden tespit edilir. Kurumca belirlenen miktarda masraf karşılığının tahsil edilmesini müteakip Kurum tarafından hazırlanan "Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi" verilir.

  Masraf karşılıkları başvuruda bulunulan il veya şube müdürlüğüne yatırılır. Kurumca tahsil edilen masraf karşılıkları iade edilmez.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Teminatın Artırılması İznin Yenilenmesi İptali İtiraz ve İzin Verilemeyecek Olanlar

  Teminatın Artırılması

  Madde 9 - İzin verilen bürolara bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen teminat miktarı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca belirlenen ve ilan edilen yeniden değerleme oranında her yıl artırılarak uygulanır. Bürolar izin almak için vermiş oldukları teminat mektubunu her yıl başından geçerli olmak üzere tespit edilen teminat miktarına tamamlamak zorundadır.

  İznin Yenilenmesi

  Madde 10 - Kurumca verilen izinler üç yıl süreyle geçerlidir. İzin süresi iznin sona erme tarihinden itibaren en az bir ay önce yazılı talepte bulunulması iznin verilmesinde aranan şartların mevcut olması yeniden değerleme oranında artırılmış teminat miktarına ulaşacak miktarda ilave kat'i ve süresiz teminat mektubu verilmesi ve yenileme masraf karşılığının ödenmesi kaydıyla Kurum tarafından üçer yıllık sürelerle yenilenebilir.

  İznini yenilemek isteyen büro şubelerinin de bir ay önce yazılı talepte bulunması izin verilme aşamasında aranan şartların mevcut olması ve yenileme masraf karşılığını yatırmaları gerekir.

  Kurumca izni yenilenen büroların Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi yeniden düzenlenir.

  İznin Yenilenmemesi İptali Teminatın İadesi ve Kuruma Gelir Kaydedilmesi

  Madde 11 - Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca verilen iznin yenilenmesi için aranılan şartların yerine getirilmemiş olması halinde büroların izin yenileme talepleri reddedilir.

  Bürolar taşınma ya da kapanma gibi durumları on beş gün öncesinden Kuruma bildirmek zorundadır.

  Kuruma verilen teminat mektupları izin ve yenileme talebinin reddi halinde kararın tebliğ tarihinden yenileme talebinde bulunulmaması halinde ise izin süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde iade edilir.

  Bürolara verilen izinler; iznin verildiği ya da yenilendiği tarihten itibaren 18 ay içerisinde hiçbir işe yerleştirme işlemi gerçekleştirilmemiş izin verilmesi veya yenilenmesi için aranan şartların taşınmadığı veya sonradan kaybedildiği tespit edilmiş bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yükümlülüklere Kurum tarafından yazılı olarak ikaz edilmelerine rağmen uyulmamış veya 16 ncı maddede belirtildiği şekilde bir anlaşma yapılmış olması halinde iptal edilir.

  Bu Yönetmeliğin 17 ve 18 inci maddelerinde yer alan hususlara uymadıkları için haklarında kesinleşmiş idari para cezası uygulanan veya yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmadıkları için haklarında bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen kesinleşmiş idari para cezası uygulanan büroların bu fiilleri ayrı ayrı veya birlikte üç kez tekrarlamaları halinde de verilen izinleri iptal edilir.

  İznin iptali halinde iptal kararının kesinleşmesini müteakip teminat Kuruma gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat ilgilinin hiçbir borcuna mahsup edilemez.

  İzin belgeleri iptal edilen bürolar Resmî Gazete'de Kurum internet sayfasında (Türkiye İş Kurumu - Ana Sayfa) ve Kurum ilan panolarında ilan edilerek kamuoyuna duyurulur.

  Kararlara Karşı İtiraz

  Madde 12 - Bürolar yenileme taleplerinin reddi ve iptal kararlarına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. İtirazların 30 gün içinde sonuçlandırılması zorunludur. İtiraz yoluna başvurulmuş olması ilgililerin yargı yoluna gitme haklarını ortadan kaldırmaz.

  İzin Verilemeyecek Olanlar

  Madde 13 - Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte üç kez tekrarlamaları veya 14 15 ve 16 ncı maddelerindeki hükümlere aykırı davranışları veyahut da iznin verildiği veya yenilendiği tarihten itibaren onsekiz ay içerisinde hiçbir işe yerleştirme işlemi gerçekleştirmemesi ya da iznin verilmesi veya yenilenmesi için aranan şartların taşınmadığının veya kaybedildiğinin tespit edilmesi nedenleriyle Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi Kurumca iptal edilen büro sahiplerine ya da ortaklarına en az 1 en çok 3 yıl süreyle büro açmak üzere izin belgesi verilmez.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Büroların Bilgi Toplamaları Ücret Geçersiz Sayılacak Anlaşmalar Kuruma Bilgi Verilmesi

  Büroların Bilgi Toplama Kullanma ve Saklamaları

  Madde 14 - Bürolar; iş isteğiyle kendisine başvuran iş arayanlar ile işgücü isteminde bulunan işverenler ve hizmet alanındaki diğer işyerleri hakkında sadece iş ve işçi bulma faaliyeti için gerekli olması halinde bilgi toplayabilir işleme tabi tutabilir veya bunlardan yararlanabilir.

  İş arayanlar ile işgücü arayanların talep ve beklentilerinin örtüşebilmesi için başvuru esnasında; kimlik eğitim meslek ücret bilgileri ile işyeri tarafından işgücünde aranan koşullar çalışma saatleri sosyal haklar gibi bilgiler bürolarca istenir ve kayıt altına alınır.

  Bürolar işe yerleştirilenler ve onların işyerlerine ait kayıtlarını 5 yıl süre ile saklamak zorundadır.

  Toplanan bilgilerin kişiye özel veya iş ya da işletme sırlarıyla ilgili olması halinde bürolar bunları ancak ilgilinin izin vermesi halinde toplayabilir kayıt edebilir ve kullanabilirler.

  Büroların bu bilgileri iş ve işçi bulma amacına yönelik olarak bir üçüncü şahsa vermeleri halinde bu şahıs söz konusu bilgileri ancak kendisine veriliş amacına uygun şekilde işleme tabi tutabilir ve yararlanabilir.

  Ücret

  Madde 15 - Bürolar iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve ücret alamazlar. İşe yerleştirme faaliyeti karşılığı ücret sadece işverenden alınır. Ancak iş arayanlardan profesyonel sporcu teknik direktör antrenör manken fotomodel ve sanatçı meslek guruplarında yer alanlar ile genel müdür veya bu görevlere eş ya da daha üst düzey yöneticilerden ücret alınabilir.

  İşverenlerden ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen iş arayanlardan alınacak ücret taraflar arasında yapılacak yazılı sözleşmede belirtilir. Talep edilmesi halinde ücret sözleşmesi Kuruma ibraz edilir.

  Geçersiz Sayılacak Anlaşmalar

  Madde 16 - Bürolarca iş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak;

  a) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen meslekler ve üst düzey yöneticiler dışında iş arayanlarla ücret konusunda anlaşma yapmaları onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat temin etmeleri halinde bürolar ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar

  b) İşgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar

  c) Bir işverenin veya bir iş arayanın işe yerleştirme faaliyeti için diğer bürolardan veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar

  geçersizdir.

  Bu şekilde anlaşma yaptığı tespit edilen büroların izinleri iptal edilir.

  Kuruma Bilgi ve Belge Verme

  Madde 17 - Bürolar; işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan; iş arayanlar açık işler ve işe yerleştirmelerle ilgili istatistikleri en geç üç ayda bir olmak üzere Kurumca belirlenecek zamanlarda başvurusunu yaptığı Kurum il veya şube müdürlüğüne düzenli olarak bildirmek uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talep edilmesi halinde Kuruma vermek zorundadır.

  Bürolardan alınan bilgilerin Kurumca kullanımında bu bilgilerin hizmete özel olduğu dikkate alınır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM[​IMG]enetim ve İdari Para Cezaları

  Denetim

  Madde 18 - Büroların faaliyetleri Kurum müfettişlerince denetlenir. Bürolar Kurum müfettişlerinin istedikleri her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.

  İdari Para Cezaları

  Madde 19 - Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle;

  a) Yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin iş sözleşmelerini (hizmet akitlerini) Kuruma onaylatmayan bürolara her bir iş sözleşmesi için üç yüz yirmi bir milyon lira

  b) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri süresi içerisinde Kuruma vermeyen bürolara altı yüz kırk iki milyon lira

  c) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca Kurum Müfettişlerince istenilen bilgi belge kayıt ve defterleri ibraz etmeyen bürolara bir milyar iki yüz seksen beş milyon lira

  idari para cezası verilir.

  Ayrıca Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere eylem başka bir suçu oluştursa dahi bir milyar iki yüz seksen beş milyon lira bu faaliyetin yurt dışına iş ve işçi bulma aracılığı olarak gerçekleşmesi halinde Kurumun onayı dışında yapılan her bir yurt dışı iş sözleşmesi için de üç yüz yirmi bir milyon lira idari para cezası verilir. Başka suçu oluşturan eylemler için idari para cezası dışında yasal işlem yapılır.

  İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında her yıl artırılarak uygulanır.

  İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. İtirazlar en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır. Yargı yoluna başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz.

  ALTINCI BÖLÜMÜN Hükümler

  Yürürlük

  Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
   

Bu Sayfayı Paylaş